МУБИС-ийн номын сан нь http://catalog.msue.edu.mn/ нийт 232924 ширхэг сан хөмрөгтэй танхимын болон чөлөөт сонголтын үйлчилгээгээр 26 номын санч-мэдээллийн ажилтан үйлчилгээг хүргэж байна. 
Номын сан нь уншигчдад илүү тав тухтай орчинд үйлчлүүлэх боломжоор бүрэн хангагдаж орчин үеийн үйлчилгээг нэвтрүүлсэн, уншигчдын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн Судалгааны 5 танхим, Гэрээр ном олгох нэгжүүдийг байгуулж уншигч чөлөөт сонголтоор номоо өөрөө авч судлах боломжтойгоор зохион байгуулсан байна.
Цаашдаа эрдэм шинжилгээний ажилтан, суралцагсдыг мэдлэг боловсролоо хөгжүүлэхэд мэдээллээр түргэн шуурхай хангах, сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих сургалт арга зүйн төв болж орчин үеийн шаардлагыг хангасан цахим номын сан болох зорилттой ажиллаж байна. 
 
МУБИС-ийн оюутан суралцагчид судлаачдын хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан 2018 оноос  SPRINGER цахим мэдээллийн сангийн 1064 ном, EBSCO цахим мэдээлийн сангийн 530 ном, 1300 сэтгүүл, Research4life зэрэг 7 мэдээллийн сангийн 60644 цахим ном, 21000 сэтгүүл, эрдэм шинжилгээний илтгэл өгүүлэл  байна.
Мөн олон улсад нэр хүндтэй цахим сангуудыг үзэх боломжтой байна.
Цахим сангүүдын хаяг:
 
МУБИС-ийн цахим сангуудын хаяг:
Гадаад цахим сангуудын хаяг:
 
Уншигчдын эрэлт хэрэгцээнд үндэслэн эрдэм шинжилгээ судалгааны бүтээл, эрэлт ихтэй цөөн хувьтай ном сурах бичиг унших, цахим ном унших, хайх зориулалт бүхий 30 ширхэг таблетийг суурилуулж одоогоор нийт 1100  ном сурах бичиг, судалгааны материалыг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн. 
 
МУБИС Оюутан, судлаачдын оюуны бүтээлийг шалгах, баталгаажуулах, хамгаалах, тэдгээрийн судалгааны арга барилыг дээшлүүлэх зорилгоор “Оюуны бүтээлийн хуулбарлалтаас сэргийлэх олон улсын жишигт нийцсэн urkund ourginal цогц систем”-ийг албан ёсоор хэрэглэж байна. Үүнд: магистр, докторын судалгааны ажил болон Эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн бүтээлийн хуулбарлалтыг шалгаж байна.
Судлаачдад зориулан дата анализ хийх зориулалт бүхий SPSS, T-LAB программуудыг лицензийн зөвшөөрөлтэй ашиглаж байна.