Заах арга, эрдэм шинжилгээний хуудас: Монгол бичиг, утга зохиолын бүлэг I.- 1961

Заах арга-эрдэм шинжилгээний бичиг: Байгаль, химийн бүлэг.- 1962

Заах арга-эрдэм шинжилгээний бичиг: Монгол хэл бичиг, утга зохиолын бүлэг II.- 1964

Заах арга-эрдэм шинжилгээний бичиг: Биологийн хэсэг II.- 1965

Заах арга-эрдэм шинжилгээний бичиг: Тоо, физикийн бүлэг.- 1965

Заах арга-эрдэм шинжилгээний бичиг: Түүх, газарзүйн бүлэг.- 1965

Заах арга-эрдэм шинжилгээний бичиг: Монгол хэл, утга зохиолын бүлэг III.- 1966

Заах арга-эрдэм шинжилгээний бичиг: Сургуулийн 15 жилийн ойд зориулав.- 1967

Эрдэм шинжилгээ-заах аргын бичиг.- 1969.- №1(6)

Эрдэм шинжилгээ-заах аргын бичиг.- 1970.- №1(7)