• МУБИС-ийн харьяа сургуулиудын багш, ажилчид, оюутан нарт үйлчилгээ  үзүүлнэ. 
• Номын сангийн фонд нь бакалавр, магистрантур, докторантурт 7 хоногийн хугацаатай 1 - 3 номыг гэрээр олгоно.
• Багш, ажилчдад нэг удаад 1 - 5 номыг 30 хоногийн хугацаагаар гэрээр ном олгоно.
• Гэрээр олгосон номыг уншигч өөртөө үйлчлэх төөрөмжийн тусламжтай 5 хоногоор сунгана 
• Гэрээр авсан номыг хугацаа хэтрүүлбэл хэтэрсэн хоног тутамд 1 хоногын 1 ном  500 төгрөгийн торгууль ногдуулна. 
• Уншигч нь электрон каталогоос хайлт хийж, номын санчид захиалснаар ном авах боломж бүрдэнэ.