Эрдэм шинжилгээ-заах аргын бичиг.- 1971.- №1(8)

Эрдэм шинжилгээ-заах аргын бичиг.- 1972.- №1(9)

Эрдэм шинжилгээ-заах аргын бичиг.- 1974.- №1(10)

Улсын багшийн дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээ, заах аргын бичиг.- 1975.- №1(XI)

Эрдэм шинжилгээ-заах аргын бичиг.- 1977.- №1(XII)

Эрдэм шинжилгээ заах аргын бичиг.- 1978.- №1(XIII)