УБДС-ийн эрдэм шинжилгээ-заах аргын бичиг.- 1981.- №1(ХIV)

Эрдэм шинжилгээ-заах аргын бичиг: XVII боть.- 1981.- №1-14

Эрдэм шинжилгээ-заах аргын бичиг: XVII боть.- 1981.- №15-29

Эрдэм шинжилгээ-заах аргын бичиг: XIX боть.- 1985.- №1-19

Эрдэм шинжилгээ-заах аргын бичиг: 20-р боть.- 1986.- №1-23

Эрдэм шинжилгээ-заах аргын бичиг: XXI боть.- 1989.- №1-13

Эрдэм шинжилгээ-заах аргын бичиг: XXI боть.- 1989.- №14-26

Эрдэм шинжилгээ-заах аргын бичиг: Байгалийн ухаан : XXII боть.- 1989.- №1-15

Эрдэм шинжилгээ-заах аргын бичиг: Нийгмийн ухааны салбар : XXII боть.- 1989.- №16-30

Эрдэм шинжилгээний бичиг: XXIII боть.- 1991.- №1-14